Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.

 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
  jak powyżej lub na adres e-mail:
  biuro@osir.swidnica.pl

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego na   podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r., a w szczególności:

 1. na potrzeby prowadzonej działalności statutowej, w tym organizowanie imprez sportowych i prowadzenie działań związanych z promocją organizowanych przez ŚOSiR wydarzeń i imprez sportowych

 2. zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usług);

 3. sprzedaż usług oferowanych przez ŚOSiR;

 4. prowadzenie analiz i statystyk;

 5. dochodzenie roszczeń;

 6. archiwizacja;

 7. udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski;

 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na ŚOSiR;

 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma, skargi i  wnioski.

 • Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 2. kancelariom prawnym, którym ŚOSIR zlecił np. prowadzenie postępowania;

 3. mediom (dotyczy sponsorów i uczestników imprez sportowych, konkursów itp.)

 • Państwa dane (dotyczy sponsorów i uczestników imprez sportowych, konkursów) itp. mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)

 • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować ŚOSiR do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres przez jaki są świadczone usługi;

 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;

 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

 • Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

 • Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak może skutkować niemożliwością realizacji zamierzonego celu.

 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ŚOSiR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia