Deklaracja dostępności elektronicznej strony Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osir.swidnica.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1995-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w trakcie dostosowywania do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p.o dyrektora Jan Czałkiewicz
 • E-mail: osir@osir.swidnica.pl
 • Telefon: (74) 852-12-86-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pełniący obowiązki Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Adres: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Śląska 35
  58-00 Świdnica
 • E-mail: osir@osir.swidnica.pl
 • Telefon: (74 )852-12-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica

Biura – parterowy budynek bez stopni z możliwością wizyty z psem asystującym. 100 metrów od biura parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Kąpielisko letnie, stadion, boiska, korty tenisowe, Centrum Sportów Plażowych – brak barier architektonicznych, parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno – dostępna winda na trybuny na balkonie, parking przy obiekcie

Pływalnia kryta – dostępny podjazd, parking przy obiekcie

Hala sportowa Pionierów – częściowo bariery architektoniczne (brak możliwości wjazdu na balkon), parking przy obiekcie

Sala Gimnastyczna Folwarczna – dostępny podjazd, brak możliwości wjazdu na pierwsze piętro

Kort samoobsługowy – brak barier architektonicznych

Skatepark – ze względu na specyfikę obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Bosmanat – dostępny parter budynku, bez możliwości wjazdu na taras widokowy. Ogólnodostępny parking 100 metrów od obiektu