Deklaracja dostępności elektronicznej strony Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osir.swidnica.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 1995-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Sukcesywnie są wymieniane. Dokumenty publikowane po 31.03.2020 przygotowywane są poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Dostępna strona

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Jerzy Żądło
 • E-mail: osir@osir.swidnica.pl
 • Telefon: (74) 852-12-86-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Adres: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Śląska 35
  58-00 Świdnica
 • E-mail: osir@osir.swidnica.pl
 • Telefon: 74 )852-12-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica

Biura przy ulicy Śląskiej 35 – parterowy budynek bez stopni z możliwością wizyty z psem asystującym. 100 metrów od biura parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Lodowisko przy ulicy Śląskiej 33 – częściowo bariery architektoniczne. Brak możliwości wjazdu na trybuny na I piętrze. Parking z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych przy obiekcie . Toaleta dla niepełnosprawnych

Hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno przy ulicy Galla Anonima 1a – częściowo bariery architektoniczne. Dostępna winda na trybuny na balkonie. Parking przy obiekcie. Toaleta dla niepełnosprawnych

Kąpielisko przy ulicy Śląskiej: brak barier architektonicznych. Obiekt dysponuje mobilnym dźwigiem umożliwiającym dostanie się do niecek osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W pobliżu parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Pływalnia kryta przy ulicy Marcinkowskiego – częściowo bariery architektoniczne. Dostępny parking przy obiekcie

Pływalnia kryta przy ulicy Równej 9 – częściowo bariery architektoniczne. Dostępny podjazd. Dostępny parking przy obiekcie

Hala sportowa Pionierów przy ulicy Pionierów Świdnickich 29 – częściowo bariery architektoniczne. Brak możliwości wjazdu na balkon. Parking przy obiekcie. Toaleta dla niepełnosprawnych.

Sala Gimnastyczna Folwarczna przy ulicy Folwarcznej 2– dostępny podjazd, brak możliwości wjazdu na pierwsze piętro.

Bosmanat przy ulicy Polna Droga 20 – częściowo bariery architektoniczne. Dostępny parter budynku, bez możliwości wjazdu na taras widokowy. Ogólnodostępny parking 100 metrów od obiektu.

Dom Wycieczkowy przy ulicy Śląskiej 37 – częściowo bariery architektoniczne. Dostępny parter budynku, bez możliwości wjazdu na I piętro