Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001355

Tytuł: „Olimpiada sportowa nie zna granic” („Sportovni olimpiada nezna hranic”)

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności. Fundusz Mikroprojektów – typ B.

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 23 083,53 euro, budżet Gminy Miasto Świdnica 2 308,35 euro.

Wysokość dotacji: 19 621,00 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 154,18 euro z Budżetu Państwa.

Opis: Partnerami projektu są Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov. Realizatorem z ramienia Świdnicy będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Mikroprojekt ma pogłębić dotychczasową współpracę między dwoma miastami w Trutnovie i w Świdnicy, ma motywować dzieci do aktywnego wypoczynku, sportu i promować wymianę doświadczeń międzykulturowych, wzmacniać zasady fair play i ostatecznie tworzyć pozytywne relacje między społecznościami przygranicznymi. Podczas dwóch wspólnych czesko-polskich Olimpiad (jedna w Trutnovie i druga w Świdnicy), dzieci będą rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych, w miarę możliwości organizacyjnych danego miasta.

W terminie 25-27.06.2018 dzieci ze Świdnicy pojadą na Olimpiadaę sportową do Trutnova, w roku następnym w terminie 10-12.06.2019 r. do Świdnicy przyjedzie grupa dzieci z Trutnova by rywalizować w Olimpiadzie sportowej.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 18.06.2018 – 17.06.2019.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001355

STRONA FACEBOOK https://www.facebook.com/olimpiadasportowanieznagranic/