PN 4/2023 – I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres letni terenu obok „Bosmanatu” – zakończony

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wydzierżawienie na okres sezonu letniego części działki 2180/12 o pow.
30 m2 obok „Bosmanatu” przy ul. Polna Droga w Świdnicy.