PN 3/2023 – I przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie działki położonej w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 – ZAKOŃCZONY

DYREKTOR ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI o g ł a s z a I p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y na wydzierżawienie na okres sezonu letniego 2023 działki położonej w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 29 obok hali „Pionierów”.